Natuur dichtbij

Natuurontwikkeling op z’n best: Willeskop

IMG_3273Willeskop is een nieuw natuurontwikkelingsgebied dat in het hart van de Lopikerwaard ligt, halverwege de Damweg tussen Oudewater en Polsbroek. Niet ver van Recreatie Landcshap Rosenboom. In 2002 werden de graslanden tussen de Noordzijdsekade en de Bloklandsedijk omgevormd tot dit schitterende natuurgebied. Vanaf de uitkijktoren die midden in het gebied staat, heeft u een wijds uitzicht en kunt u genieten van een waar natuurspektakel.

IMG_3272Natuurwaarden. In 2002 zijn de graslanden omgevormd naar natuur. Door te beheren op 1/3 water, 1/3 moeras en 1/3 bloemrijkgrasland is er een gebied ontstaan met hoge natuurwaarden. Dit gebied is het bewijs dat natuurontwikkeling echt zin heeft. Sinds 2002, het jaar waarin de polder werd omgevormd naar natuurgebied, zien we een stijging in de aantallen vogels. Inmiddels zijn de moeras- en graslanddelen begroeid geraakt, zijn de eerste orchideeën gezien en staan de graslanden in het voorjaar in volle bloei. Soorten als koekoeksbloem, boterbloem, gele lis, krabbenscheer, kattenstaart en rietorchideeën geven het gebied dan kleur. In de zomer bruist het moeras van nieuw leven. Blauwborsten, sprinkhaanzangers, karekieten en rietgorzen zingen volop en zelfs de waterral en de roerdomp laten zich dan af en toe zien.

IMG_3265Water. Waterbeheer is van cruciaal belang. Het is zodanig  ingericht dat het water in een moerasdeel door planten wordt gezuiverd en daarna pas in het gebied toegelaten wordt. Hierdoor stroomt er schoon water door het gebied en dit is goed voor plant en dier. Daarnaast is het heel belangrijk dat de waterstand in het voorjaar kan zakken zodat de lage delen droog komen te liggen. Juist deze delen zijn dan geschikt voor trekvogels en moerasvogels. Dat betekent dat Staatsbosbeheer zich intensief bemoeid met de waterstand door te zorgen voor een perfecte uitgangspositie voor de leefomgeving van moerasvogels.

IMG_3290 (2)Vogels. Vooral in het voor- en najaar speelt Willeskop een belangrijke rol voor vogels. Duizenden vogels doen het gebied aan om zich op de grote reis voor te bereiden, om er te slapen, te rusten en te eten. Zo komen op de droogvallende delen vele steltlopers en ruiters af en zitten in de houtkaden vele zangvogels. Voor de najaarstrek in augustus maken tientallen bruine kiekendieven gebruik van het gebied als slaapplaats, net als vele lepelaars, purperreigers, grote zilverreigers, wulpen, roofvogels en zangvogels. In de winter vormt het gebied een belangrijke slaap- en rustplaats voor duizenden eenden en ganzen. De moerasdelen zijn tevens een open keuken voor roofvogels en uilen. Zo zitten er elke winter duizenden smienten en wordt het gebied elke dag aangedaan door meerdere blauwe kiekendieven.

IMG_3278 (2)Naar buiten! Natuurgebied Willeskop wordt omsloten door eeuwenoude houtkaden. Vanaf deze houtkaden, die jaarrond opengesteld zijn voor het publiek, is het gebied goed te beleven. Een wandeling door Willeskop geeft de bezoeker een unieke ervaring door de aanwezigheid van vele duizenden verschillende vogels.

Beleef het gebied eens vanuit een hoger perspectief, beklim de al eerder genoemde uitkijktoren en geniet gewoon even.

Regelmatig organiseert Staatsbosbeheer excursies in het gebied.